Středa 26. února 2020, svátek má Dorota
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Středa 26. února 2020 Dorota

Skončíme definitivně s podporou politických stran?

13. 02. 2008 11:17:01
"... Intelektuálové nesou na svých bedrech technický, vědecký a kulturní pokrok a na jejich ramenou jako na ramenou Atlantů spočívá tíže tohoto světa. Přitom představují zároveň největší hrozbu nekultivované, nevzdělané moci, a tedy také první terč totalitního násilí. Je tomu tak zajisté i proto, že lidský intelekt netvoří ucelenou sociální skupinu, propojenou hlubšími vazbami. Dobře mířená stávka elektrárenských topičů dokáže v několika dnech ochromit zemi, zlomit odpor vlád a podnikatelů.
Intelektuál se v nejlepším případě zatím odvážil individuální vzpoury, která byla záhy potlačena – protože byla individuální.
Navíc je nesporné, že stávka v kterémkoli odvětví, které vyrábí viditelné, hmatatelné hodnoty, má okamžitý dopad materiální – intelektuálové produkují hodnoty téměř nepozorovatelné, i když na těchto produktech ducha stál a stojí svět.
Je proto téměř nevyhnutelné, aby se lidský intelekt a jeho práce stala viditelnější – nejrychleji a nejprokazatelněji se tak může stát generální stávkou inteligence, ne-li všesvětovou, tedy alespoň v jedné jediné zemi.
Nevelký koordinační výbor, který by spojil všechny pracovníky ducha v jediné zemi, by dal jednou provždy mocenským strukturám světa na vědomí, s kým mají tu čest.
Politické systémy by snad poznaly, jak těžko se hospodaří ve státě, kde nepracují technici a inženýři, kde nehrají divadla, kde mlčí rádio a televize, kde se neučí ve školách, kde neordinují lékaři i kde nevychází tisk. A inteligence by se konečně stala rozhodující společenskou silou, jak si to zaslouží již dnes."

Tato slova PhDr. Slavomíra Pejčocha-RAVIKA mě vyprovokovala nejen k zamyšlení, ale zároveň i k vytvoření projektového záměru s názvem SÍLA SLABÝCH, který by mohl být cestou k nastartování změn v politických poměrech v naší zemi.

Otazníky jsou nasnadě

● Najde se v naší společnosti skupina schopných intelektuálů nezatížených politickou minulostí, kteří se dokáží rychle zorganizovat tak, aby se z nich vzápětí nestala nová politická strana ani odborová centrála?
● Budou intelektuálové schopni spolupracovat v zájmu vyššího cíle bez toho, aby se začali časem vzájemně likvidovat v rámci mocenského boje o posty a výhody?
● Dokáží intelektuálové vytvořit skutečně demokratický princip kolektivního fungování bez nutnosti vytváření řídících a rozhodovacích elit, sekretariátů, předsedů, kongresů a tisíců kandidujících funkcionářů?
● Najdou intelektuálové finanční zdroj(e) k masové propagaci a prosazování svých záměrů a projektů?
● Získají intelektuálové masovou podporu mezi veřejností tak, aby jejich skutečná síla byla v jednotě individualit?
● Je-li tato myšlenka opravdu tak geniálně prostá, jak na první pohled vypadá, proč už nebyla dávno realizována?

Chce to vymyslet něco nového...

Základní východiska:

● Protože již nenávratně skončily doby velkých myslitelů, geniálních vůdců, osvícených „tatíčků“ a všelidových hrdinů, zdá se, že klíčovým problémem jakéhokoli nového hnutí, sdružení či strany je MEZILIDSKÁ KOMUNIKACE.
● Má-li se vize intelektuálního hnutí v budoucnosti vůbec uskutečnit, musíme najít takovou formu komunikace, řízení a organizování chodu věcí veřejných v této skupině, která:

1) zabezpečí nepřetržitou, veřejně dostupnou informovanost o všem, co se v hnutí děje;
2) umožní veřejně kontrolovanou demokratickou diskuzi;
3) umožní navrhovat členům hnutí vlastní řešení problémů;
4) poskytne všem členům hnutí možnost permanentního osobního hlasování jak pro cizí, tak i pro vlastní návrhy;
5) bude schopna dospět demokratickým způsobem obecného hlasování k většinovému rozhodnutí ohledně řešení dané problematiky.

● Principy fungování by měla vytvořit úzká skupina intelektuálů a během krátké doby je uveřejnit na INTERNETU.
● Tato zakládající skupina by měla zároveň oslovit vybrané mecenáše z řad podnikatelské inteligence, kteří by byli ochotni činnost financovat.
● Skupina by si neměla klást žádné dlouhodobé cíle, ale naopak díky dobře promyšleným úderným akcím postupovat rychle kupředu a zejména bleskově získávat veřejnou podporu pro svůj program.
● Základem všeho musí být: maximální otevřenost, průhlednost veškerých akcí, veřejná kontrola a blesková akceschopnost.
● Nejdůležitější je ZAČÍT OKAMŽITĚ NĚCO PRO TO DĚLAT!


Návrh konkrétního řešení

1. Intelektuální hnutí SÍLA SLABÝCH (ať už tuto záležitost nazveme jakkoli) by nemělo být žádnou novou politickou stranou ani jiným direktivně řízeným útvarem.
2. Cílem je vytvořit jednoduchý informačně-diskuzní systém, který umožní nejen členům hnutí, ale díky své otevřenosti i široké veřejnosti nejen tříbit si vzájemně své názory a vyjadřovat se k jednotlivým problémům naší společnosti, ale také nabízet vlastní řešení a zejména hlasovat o oficiálně registrovaných návrzích.
3. V podstatě se jedná o jakýsi objektivní informační barometr společnosti, kde každý zaregistrovaný člen hnutí má jeden hlas s právem přesně stanoveného způsobu ovlivňování názorů dalších členů hnutí (a prostřednictvím médií i široké veřejnosti).
4. Předpokládám, že jako první sorta lidí by se do tohoto projektu měli zapojit právě intelektuálové, kteří rychle pochopí, o co tu jde a ocení účinnost tohoto řešení.
5. Členství v hnutí (dá-li se to tak nazvat) by pak bylo otevřeno komukoli, kdo má zájem podílet se níže uvedeným způsobem na hodnocení a ovlivňování věcí veřejných. Tím pádem má možnost připojit se do systému kdokoli, ať intelektuálem skutečně je nebo se za něj považuje nebo by se jím chtěl stát.


Co by měl umožnit systém SÍLA SLABÝCH svým členům, jaké výstupy z něho by měly proudit do společnosti a jakým způsobem by měl ovlivňovat veřejnost:

A. INFORMAČNĚ-DISKUZNÍ SYSTÉM

● V plné informační šíři by systém fungoval výhradně prostřednictvím internetu (vstupy i výstupy).
● V omezené míře (podle vybraných témat) by pak diskuze probíhala kdekoli v médiích.
● Hlasování (výstupy) by členové ovlivňovali internetem, pomocí zasílání SMS nebo prostřednictvím informačních center (pro ty, kteří nemají internet a neumějí s ním pracovat).
● Celý informační systém by podléhal nezávislému auditu (kontrole správnosti) a časem by si vybudoval pověst naprosto objektivního masového měření veřejného mínění formou mini-referend na dané téma.
● Jediným veřejně-represním nástrojem tohoto systému by byla možnost vyvolat za určitých, předem stanovených okolností, masový protest formou stávky (veřejného odporu).
● Ze systému by mohly nepřetržitě čerpat informace libovolná média bez jakýchkoli omezení.
● Systém by měl být rychlý, operativní a prakticky „samoovládací“, bez možnosti jakéhokoli destruktivního zásahu zevnitř i zvenčí (ovlivňování, zkreslování dat).

B. PRINCIP FUNGOVÁNÍ SYSTÉMU

● Každý uživatel by měl mít v systému své unikátní jméno. Návrh: PL1960-00001 (iniciály jména a příjmení + rok narození + pořadové číslo v případě shodnosti prvních dvou příznaků). Toto systémové jméno by se veřejně používalo ve všech diskuzích, hlasováních, výpisech apod. a bylo by provázáno s e-mailem nebo telefonním číslem (SMS) člena.
● Systém by se vyjadřoval k jakékoli problematice, která by byla zařazena do základních oblastí: např. politika, ekonomika, zdravotnictví, kultura, obchod, atd.
sila-slabych-schema_tab.jpg
● Vlastní systém by pracoval ve čtyřech základních úrovních:

1. úroveň Diskuze / KOMENTÁŘE
2. úroveň Návrhy / ANKETY-HLASOVÁNÍ
3. úroveň Výstupy / VÝSLEDKY
4. úroveň Opatření / AKCE1. úroveň Diskuze / KOMENTÁŘE

● Diskuzní úroveň by byla základem pro vznik jakéhokoli procesu uvnitř systému.
● Členové by měli právo v rámci diskuze komentovat jednotlivé problémy svým jménem a vyjadřovat se k věci jakýmkoli způsobem.
● V diskuzi by si měli členové (laici) i zasvěcení (odborníci) vzájemně tříbit své názory a vysvětlovat konkrétní problematiku ve všech souvislostech tak, aby se v ní ostatní členové dokázali správně orientovat.
● Nemusí tedy každý všechno vědět, ale musí mít možnost se někde informace dozvědět v komplexní podobě. A k tomu účelu by měla sloužit právě tato 1. úroveň.
● Právem každého člena by bylo definovat konkrétní návrh řešení formou anketní otázky s pěti možnostmi řešení. Vkládání textů návrhů by bylo omezeno počtem znaků, aby byli členové nuceni svůj předmět svého návrhu definovat jasně a stručně a nezabývat se podružnostmi.

2. úroveň Návrhy / ANKETY- HLASOVÁNÍ

● V okamžiku, kdy je členem definováno znění otázky formou ankety spolu s pěticí možných řešení (odpovědí), vstupuje konkrétní návrh do 2.úrovně.
● Zde bojuje dotyčná anketa v bodovacím kole o postup do oficiální části.
● Jde o to, aby si v bodovacím kole získala otázka (problém, anketa) určité množství (procento) hlasů z celkového počtu členů (tato hodnota bude proměnlivá podle vzrůstajícího počtu členů), tzn. že do oficiální části hlasování mohou postoupit pouze ty otázky, k nimž se vyjádřilo 51% a více členů (hlasováním pro jakoukoli z pěti nabízených možností).
● Tím pádem bylo dosaženo nadpolovičního demokratického konsenzu, že tato otázka (problém) je natolik aktuální, aby se jí všichni členové vážně zabývali.
● V oficiální části by se tedy soustřeďovaly pouze takové ankety, které přesáhly 51% hranici a těm by bylo automaticky stanoveno konečné datum, do kdy mohou zbývající členové o návrhu řešení problému hlasovat.
● Ve všech hlasováních platí pravidlo, že člen může hlasovat v každé anketě (pro určité řešení) pouze jednou (systémová kontrola bude prováděna podle unikátního jména provázaného s e-mailem nebo SMS).
● Ve stanovené datum by pak byla anketa uzavřena a řešení problému by přešlo do 3.úrovně.

3. úroveň Výstupy / VÝSLEDKY

● V této úrovni se členové dozvídají definitivní výsledky jednotlivých anket.
● Na základě obsahu (řešení problémů) někdo (poradní orgán) vytvoří 3 - 5 návrhů způsobů řešení dané situace a proběhne závěrečné hlasování, který z navržených způsobů řešení bude jménem hnutí SÍLA SLABÝCH skutečně realizován.
● Média by měla čerpat informace zejména z této 3.úrovně a následně z úrovně 4., která se dají považovat za většinová a ověřená nezávislým demokratickým hlasováním.

4. úroveň Opatření / AKCE

● Po ukončení hlasování pak výkonný orgán hnutí (tedy spíše něco jako organizační štáb) odsouhlasený způsob řešení oficiálně realizuje.
● Mezi opatření mohou být zařazeny např.
- oficiální stanovisko hnutí, které bude zasláno příslušným státním orgánům a institucím;
- podání trestního oznámení na konkrétního pachatele jménem hnutí;
- svolání konzultační schůzky s odborníky na danou tématiku;
- žádost o veřejné oficiální vyjádření odpovědného činitele;
- žádost o odvolání odpovědného činitele;
- až po vyhlášení protestní stávky členů hnutí.

● Veškeré výsledky demokratického hlasování prostřednictvím tohoto systému by byly prokazatelně adresné, neboť signatáře každé ankety/hlasování by bylo možné v případě potřeby zpětně přesně identifikovat podle jejich uživatelských jmen (PL1960-0001).
● Osobní data členů hnutí (jméno, příjmení, věk, e-mail, telefon) by byla neveřejná.


C. Konkrétní dopady tohoto systému na členy hnutí

● Ne každý bude mít chuť, schopnosti a potřebu zabývat se do detailů všemi problémy naší společnosti ve všech oblastech.
● Do diskuzí a komentování problémů v 1.úrovni se tedy budou pouštět nejspíše jen ti, kdo budou mít k dané tématice co říci a budou mít skutečný zájem její řešení nějakým způsobem ovlivnit.
● Na druhé straně se právě zde budou moci nezasvěcení dozvědět důležité podrobnosti, které by je mohly k dané problematice zajímat a nějakým způsobem ovlivňovat jejich názory.
● Diskuze je obousměrná, takže jedni mohou klást otázky a jiní na ně mohou odpovídat.
● Do diskuze budou moci vstupovat i renomovaní odborníci, kteří budou pod vlastním jménem vysvětlovat souvislosti celé problematicky případně oponovat určitým názorům zvenčí i zevnitř hnutí.
● 2. úroveň – ANKETY - by se měla stát základním kamenem zájmu při vstupu členů i veřejnosti do systému.
● Zde by se měli členové rychle dozvědět jaké problémy aktuálně hýbou společností v jednotlivých oblastech, a také by na ně mohli okamžitě reagovat.
● Každého bude určitě zajímat oblast č.3, kam se dostanou pouze problémy prověřené kvalitou, časem a zejména počtem hlasujících.
● Jako v každé lidské činnosti bude i tato podléhat určité formě marketingu, lobování, ovlivňování, medializace a spekulací.
● Autor ankety (názoru, řešení) bude mít právo zajistit si podporu svého návrhu jakýmkoli způsobem, např. osobním získáváním hlasů stávajících členů, zainteresováním nových členů do hnutí, medializací ankety v dalších médiích apod.
● Systém samotný by měl mít v sobě zakomponováno určité programové vybavení, umožňující přiřazování orientačních indicií v jednotlivých návrzích – anketách, např. ve formě hvězdiček signalizujících počtem 1 - 5 naléhavost problému, nebo formou ikony symbolizující, že tento problém je dlouhodobě medializován apod.
● Veřejnost by pak mohla prostřednictvím těchto hodnocení a ikon selektovat jednotlivé problémy (ankety, hlasování) a vybírat si z nich to nejzajímavější.


Závěry

● Věřím, že už z tohoto prvního, poměrně stručného projektového záměru je zřejmé, že se jedná opravdu pouze o systém, který dokáže shromažďovat a selektovat informace, vytvářet z nich návrhy řešení, tato řešení následně vyhodnocovat a na jejich základě nabízet a prosazovat účinná opatření, ospravedlněná masovou, tj. většinovou podporou členů hnutí.
● Základní snahou systému je důsledně eliminovat „mocenský faktor“ ve formě úzké skupiny lidí, kteří budou po rouškou čehokoli politikařit a neprůhledně rozhodovat o tom, co a jak bude či nebude hnutí prosazovat. V tom by měla být zásadní změna oproti fungování politických stran.
● Vrátím-li se pak znovu na začátek celého procesu, dosud nevyužitá síla inteligence je v tom, že by se již neměla nechat samovolně manipulovat všehoschopnými jedinci, ale měla by si sama vytvořit a zavést do praxe takový nástroj, aby byl k dispozici nepřetržitě, masově a celoplošně, a hlavně aby mohl být nepřetržitě používán všemi členy hnutí k ovlivňování věcí veřejných.
● Zkusme skončit s politikou, kterou za nás dělají námi volení zastupitelé. My máme sice možnost zvolit si je jednou za čtyři roky ve volbách, ale vždycky je to určitá sázka do loterie bez možnosti je fakticky po celé volební období účinně kontrolovat a ovlivňovat chod věcí veřejných.
● Výše uvedený způsob získávání demokratických rozhodnutí nám dává do rukou dosud nevídanou možnost podílet se na tvorbě "občanské politiky" každý den, šanci moci ovlivňovat svým hlasem realizaci či zamítnutí každého z navržených řešení podle vlastního rozhodnutí a uvážení.

● Je to samozřejmě o osobní angažovanosti, o ochotě zajímat se o věci veřejné, mít přístup k informacím a orientovat se v celé řadě složitých problémů.
Dnes je to vše vyhrazeno pouze „povolaným“.... politikům, úředníkům, odborníkům. Ti nás mohou (ale také nemusí) informovat komplexně, správně, zasvěceně, ti mohou (ale také nemusí) být čestní, nezkorumpovaní, bez osobních zájmů na dané věci....
● Připravme tímto nástrojem o vliv a časem možná i o práci nejrůznější lobisty, kteří mocně využívají svých dlouholetých konexí, získaných právě pobytem v politických funkcích, partajích a společnostech. Mohli bychom tím účinně zamezit korupci a podvodům, zprůhlednit procesy vzniku jednotlivých řešení a hlavně bychom už mohli konečně odstranit od mocenského rozhodování „politické manažery“, řízené šedými eminencemi v jejich stranických sekretariátech.
● Bylo by naivní domnívat se, že se politikové nechají připravit o moc bez křiku a bez boje. Ale není jiná šance, jak se toho bludného kruhu politikaření dostat, než využít obrovské, avšak dosud pod povrchem ukryté SÍLY SLABÝCH: intelektuálů, kteří mají ve svých rukách jiný typ moci. Moci nepřehlédnutelné, rozhodující, klíčové, neboť oni stojí v čele společností, firem, úřadů, spolků.... Jen ji - k naší škodě - dosud nezkusili využít k prospěchu celé společnosti.
● Byť se v tomto projektu jedná o pouhý NÁSTROJ k prosazování přímé demokracie, bude samozřejmě záležet pouze na nás samotných, jak pevně ho uchopíme do rukou a jak důsledně se ho naučíme používat směrem k politické reprezentaci, státním orgánům a institucím, ale i sami k sobě.
● Fakt, že systém bude v plné šíři využívat moderních technologií a zabezpečí nezávislou kontrolu oběhu, získávání a zpracování dat, nám pomůže odstranit veškeré sporné momenty, které dosavadním formám řízení společnosti dovolovaly záměrné manipulace, korupci a podvody.
● Jestliže si tento systém získá důvěru a podporu široké veřejnosti, bude muset být následně respektován i vládní mocí, neboť bude mít reálnou sílu vyvolat RYCHLOU LIDOVOU ODEZVU (shromáždění, nátlakové akce, stávka).
● V okamžiku, kdy se v hnutí začnou osobně angažovat právníci a další osoby se zkušenostmi represního charakteru a začnou fakticky VYMÁHAT PRÁVO A SPRAVEDLNOST SOUDNÍ CESTOU, které budou opřeny o většinově podložené názory a výsledky hlasování členů hnutí, nastane zásadní obrat ve vnímání důležitosti tohoto nástroje ve všech částech společnosti.
● Důležité je i to, že odzkoušení tohoto nástroje a jeho zavedení do praxe by mohlo být zároveň spouštěcím motorem pro konání voleb pomocí internetu, díky nimž by se narušila stranická hegemonie.
● Od politizování problémů by se tak mohlo konečně přejít k hledání a prosazování jejich skutečného řešení.


Co je potřeba udělat

1. Diskutovat nejdříve v úzkém kruhu zasvěcených o výše uvedených záměrech a konkrétně je specifikovat tak, aby je následně každý bez problémů pochopil a mohl se s nimi ztotožnit.
2. Do této diskuze promyšleně přizvat skutečné myslitele a osobnosti, kteří budou mít na celé věci opravdový zájem a oplodní ji o další rozměry.
3. Jakmile bude mít tato zakládající skupina sama jasno, vytipovat a oslovit mecenáše a získat je pro věc.
4. Teprve díky jejich financím bude možno začít definitivně vytvářet a programovat celý systém (internetový server), jehož prostřednictvím bude hnutí fungovat.


Upozornění

Největší nebezpečím při vzniku tohoto projektu a jeho uvádění do praxe je NAŠE VLASTNÍ SKEPSE umocněná životními zkušenostmi.
Tyto atributy nás bohužel dokáží opakovaně srážet v rozletu natolik, že se ani nezmůžeme hledat nová řešení, oprostit se od předsudků, zažitých klišé, ale třeba i od skutečných, reálných problémů, které bude muset tento projekt nutně zdolávat.

Nezbytné je věnovat mnohem více energie HLEDÁNÍ NOVÝCH CEST jak notoricky známé problémy vyřešit, než uměle rozmnožovat seznam důvodů a pochybností PROČ TO NEBUDE FUNGOVAT.

Jakmile přizveme ke spolupráci „negativně myslící potížisty“, kteří nebudou mít skutečný zájem hledat a objevovat řešení, ale pouze nabourávat již vytvořené schéma, tak se celá věc nikdy nehne z místa.
To rozhodně neznamená, že je nutné zavírat oči před fakty nebo si lhát do kapsy a vyhýbat se problémům, které bude stejně potřeba vyřešit.
Píšu to hlavně proto, že naším prokletím je, že potřebujeme bojovat se shnilým, špatně fungujícím, ale o to více zaběhnutějším systémem, a přitom všem musíme bojovat ještě sami se sebou (mezi sebou, o sebe, o své vize, o své názory).
Pokusme se tohoto obrovsky nebezpečného zabijáka dobrých úmyslů obelstít tím, že budeme postupovat vpřed s neustálým uvědomováním si přítomnosti tohoto „démona“ v nás samých, a to i za cenu nepříjemného „okřikování se navzájem“ v okamžiku, kdy podle našeho názoru někdo z nás překročí byť neúmyslně tuto křehkou hranici.

Pavel Loužecký

Autor: Pavel Loužecký | středa 13.2.2008 11:17 | karma článku: 16.15 | přečteno: 1731x

Další články blogera

Tato rubrika neobsahuje žádné články...

Další články z rubriky Politika

Lubomír Stejskal

K odchodu Husního Mubaraka

Vzpomínám si na tu chvíli, jako by to bylo bylo dnes. Sobota 2. června 2012 dopoledne. Čekali jsme v hotelovém pokoji v egyptské Safaze na odjezd na letiště a v televizi sledovali vynesení rozsudku nad Mubarakem.

25.2.2020 v 19:49 | Karma článku: 14.23 | Přečteno: 275 | Diskuse

Jan Dvořák

Vyjížďka tramvají v den, který býval nejvýznamnějším

Pětadvacátého února má jmeniny Liliana. Na paní, slečny i holčičky tohoto hezkého květinového jména blízcí a přátelé jistě nezapomněli. Bývaly doby, kdy ono datum bylo připomínáno všem,horem dolem. Ne však ve spojitosti s Lianou.

25.2.2020 v 19:41 | Karma článku: 10.74 | Přečteno: 192 | Diskuse

Jan Ziegler

Komunisté pojmenovávali ulice po zločincích

Je to tak soudružko Konečná, nechápu, co komu vyčítáte, když sami jste jednali daleko hůř než současné pražské vedení. Boris Němcov není kontroverzní a nevadí, zato jména veřejných prostranství po masových vrazích jsou chucpe.

25.2.2020 v 18:44 | Karma článku: 28.82 | Přečteno: 686 | Diskuse

Vladimíra Bošková

Švýcarsko redukuje počet lékařů

Přes obavy z koronaviru - Švýcarsko má právě nyní největší obavy z vývoje v Itálii - tato země vytrvale optimalizuje počet lékařů, bere to jako odpovědnost vůči daňovým poplatníkům a pojištěncům.

25.2.2020 v 18:26 | Karma článku: 10.57 | Přečteno: 437 | Diskuse

Jiří Turner

Trikoloravirus

Mizerné volební preference Trikolory pro mě nejsou překvapivé. Smysl této strany chápu pouze jako vyjádření touhy po politické kariéře, která je obecnou příčinou roztříštěnosti politického spektra, což vnímám jako jasné negativum.

25.2.2020 v 17:11 | Karma článku: 29.21 | Přečteno: 3337 | Diskuse

Najdete na iDNES.cz